Metódy riadenia stránky www.visualcomweb.com v súvislosti so spracovaním osobných údajov používateľov sú opísané nižšie podľa článku 13 legislatívneho dekrétu 196/2003 a nariadenia EÚ č. 2016

Radič údajov
Visual Com S.r.o
Magister spoločenských vied Bazovského 1179/23 - Teplička nad Váhom 013 01 (Žilina)
DPH: SK2023774973
ICO: 47172827

Spracované typy údajov:
- Navigačné údaje
Softvérové ​​aplikácie používané na prevádzku webovej stránky Visualcomweb.com získavajú niektoré osobné údaje prenášané pomocou zabezpečených protokolov.
- Údaje poskytnuté dobrovoľne používateľom
Voliteľné, explicitné a dobrovoľné zasielanie elektronickej pošty na adresy uvedené na tejto stránke si vyžaduje následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná na odpoveď na žiadosti tej istej spoločnosti
- Voliteľné poskytovanie údajov
užívateľ môže poskytnúť požadované osobné údaje v informačnom formulári. Ak tieto údaje neposkytnete, nebude možné získať požadované informácie.

Účel spracovania
Osobné údaje, ktoré používatelia poskytli, sa používajú len ako odpoveď na žiadosti o informácie, prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke visualcomweb.com a nebudú poskytnuté tretím stranám

Doba uchovávania údajov
Údaje budú uchovávané počas trvania služieb, ktoré požadujete.

Metódy spracovania údajov
Zozbierané údaje sa spracovávajú pomocou nástrojov IT.
Dodržiavajú sa vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neautorizovanému prístupu.

Práva zainteresovaných strán
Subjekty, na ktoré sa osobné údaje odvolávajú, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii rovnakých údajov a poznať ich obsah a pôvod, overiť ich správnosť alebo požiadať o ich integráciu alebo aktualizáciu, alebo oprava (článok 7 legislatívneho dekrétu č. 196/2003)
Podľa toho istého článku majú užívatelia právo požadovať zrušenie, transformáciu na anonymnú formu alebo blokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, ako aj v každom prípade z legitímnych dôvodov namietať proti ich spracovaniu napísaním e-mailu na adresu info@visualcomweb.com

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované spoločnosťou visualcomweb.com, aby boli kedykoľvek v súlade s právnymi predpismi.